Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
154955


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông báo số:  62 /TB-UBND ngày 22 tháng 12/2022

của Chủ tịch UBND xã)

 

Tháng

Tuần

Ngày tiếp

hàng tuần

Người tiếp

Chức vụ

Tháng 1

Tuần thứ 1, ngày 05

Thứ 5

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 12

Nguyễn Xuân Phương

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 19

Hoàng Văn Tuấn

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 26

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tháng 2

Tuần thứ 1, ngày 02

Thứ 5

 

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 09

Nguyễn Xuân Phương

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 16

Hoàng Văn Tuấn

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 23

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tháng 3

Tuần thứ 1, ngày 05

Thứ 5

 

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 09

Nguyễn Xuân Phương

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 16

Hoàng Văn Tuấn

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 23

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 4, ngày 30

Nguyễn Xuân Phương

PCT UBND

Tháng 4

Tuần thứ 1, ngày 06

Thứ 5

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 13

Nguyễn Xuân Phương

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 20

Hoàng Văn Tuấn

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 27

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tháng 5

Tuần thứ 1, ngày 04

Thứ 5

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 11

Nguyễn Xuân Phương

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 18

Hoàng Văn Tuấn

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 4, ngày 25

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tháng 6

Tuần thứ 1, ngày 01

Thứ 5

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 08

Nguyễn Xuân Phương

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 15

Hoàng Văn Tuấn

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 22

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 5, ngày 29

Nguyễn Xuân Phương

PCT UBND

Tháng 7

Tuần thứ 1, ngày 06

Thứ 5

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 13

Nguyễn Xuân Phương

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 20

Hoàng Văn Tuấn

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 27

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tháng 8

Tuần thứ 1, ngày 03

Thứ 5

 

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 10

Nguyễn Xuân Phương

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 17

Hoàng Văn Tuấn

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 24

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 5, ngày 31

Nguyễn Xuân Phương

PCT UBND

Tháng 9

Tuần thứ 1, ngày 07

Thứ 5

 

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 14

Nguyễn Xuân Phương

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 21

Hoàng Văn Tuấn

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 28

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tháng 10

Tuần thứ 1, ngày 05

Thứ 5

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 12

Nguyễn Xuân Phương

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 19

Hoàng Văn Tuấn

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 26

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tháng 11

Tuần thứ 1, ngày 02

Thứ 5

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 09

Nguyễn Xuân Phương

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 16

Hoàng Văn Tuấn

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 23

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 5, ngày 30

Nguyễn Xuân Phương

PCT UBND

Tháng 12

Tuần thứ 1, ngày 07

Thứ 5

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

Tuần thứ 2, ngày 14

Nguyễn Xuân Phương

PCT. UBND

Tuần thứ 3, ngày 21

Hoàng Văn Tuấn

PCT. UBND

Tuần thứ 4, ngày 28

Phạm Văn Sử

Chủ tịch UBND

 

                SĐT Chủ tịch Phạm Văn Sử: 0918077123

          SĐT Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Phương: 0334028777

          SĐT Phó Chủ tịch Hoàng Văn Tuấn: 0348322886